Ze současnosti

V Základní umělecké škole Hulín je v současné době vyučováno 400 žáků v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Spolupráce mezi jmenovanými obory vytváří příjemné a tvořivé klima k umělecké práci. Hlavní prioritou ve všech oborech je zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání, která přihlíží k novým trendům ve výuce a uměleckém projevu. Snahou učitelů je trvalý rozvoj uměleckých dovedností a kompetencí žáků a jejich spokojenost. Žáky vyučujeme podle školního vzdělávacího programu s mottem: „Kde se tón, barva a slovo stává uměním.“

Škola sídlí v nově zrekonstruované budově přímo na hulínském náměstí. Vyučování probíhá také na dalším místě poskytovaného vzdělání v ZŠ Kostelec u Holešova, ZŠ Pravčice a v budově MKC Hulín. Výsledky naší společné práce každoročně prezentujeme na mnoha koncertech a v různých projektech. Tradicí se staly komponované pořady, třídní a žákovské koncerty, výstavy, ukázkové hodiny, festival mládežnických dechových orchestrů a mnoho dalších. Zapojujeme se pravidelně do nejrůznějších regionálních i mezinárodních soutěží. Součástí hudebního života jsou také koncerty učitelů a koncerty posluchačů Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Naše škola se společně s dalšími ZUŠ zřizovanými Zlínským krajem prezentuje v projektu ZUŠKA? ZUŠKA! a v projektu ZUŠ OPEN. Velmi výrazná je také pravidelná mezinárodní spolupráce s partnerskými školami. Zkvalitnění práce žáků a k jejich motivaci přispívají ukázkové hodiny pro rodiče, zájezdy za poznáním a soustředění žáků. Ke vzájemné výměně zkušeností a k poznávání kultury jiných zemí přispívá i mezinárodní spolupráce, která inspiruje v další práci a obohacuje o nové poznatky žáky i učitele. Naše škola již řadu let spolupracuje se Základní uměleckou školou Zlaté Moravce /Slovensko/ a s partnerskou PSM I.st.im.Marcina Kamińskiego w Sierpcu /Polsko/. Dechový orchestr Morava ZUŠ Hulín pravidelně spolupracuje s Dechovým orchestrem z Dolnej Súče /Slovensko/. O všech aktivitách, činnosti školy a úspěších žáků každoročně informujeme rodiče prostřednictvím školního občasníku „Liduška“.

  Za dobu 40 let své existence se škola stala respektovaným centrem uměleckého vzdělávání. Naší snahou do budoucna je udržet si dobré jméno a uznání i nadále.