Historie školy

Historie školy spadá až do roku 1964, kdy byla v Hulíně zřízena pobočka tehdejší Lidové školy umění v Kroměříži. Od školního roku 1966/67 patřila pobočka v Hulíně pod ředitelství Lidové školy umění v Holešově. K 31. srpnu 1978 byla škola osamostatněna a její ředitelkou byla jmenována paní Eva Sládková (Hanáková). Školu navštěvovalo ve školním roce 1977/78 celkem 154 žáků. V roce 1985 byla ředitelkou jmenována paní Emilie Šimordová, která byla ve funkci do roku 2018, nyní zastává funkci ředitelky školy Mgr. Kamila Poláková.
1.1.1996 byla škola zřízena jako samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem se stal Školský úřad Kroměříž.
Od roku 2001 je zřizovatelem školy Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21.

Základní umělecká škola Hulín díky Městu Hulín získala postupem času nové prostory pro výuku. Postupem času se zvyšoval počet vyučovaných žáků, rozšířila se nabídka uměleckých oborů i vyučovacích předmětů. Postupně vznikaly nové soubory a velký vliv byl kladen na prezentaci uměleckých výstupů žáků školy. V letech 2009 - 2013 jsme byli vybráni jako pilotní škola pro kurikulární reformu v Základních uměleckých školách a od školního roku 2012/2013 začala výuka podle Školního vzdělávacího programu, vytvořeného našimi pedagogy.