Školné pro školní rok 2023/2024

měsíčně / pololetně

Hra na nástroj, sólový zpěv /individuální výuka/ 360,- Kč /1.800,- Kč

Hra na 2 hlavní nástroje 600,- Kč / 3.000,-Kč

Hra na nástroj /skupinové vyučování/ 280,-Kč / 1.400,- Kč

Přípravná hudební výuka /bez výuky hry na nástroj/ 200,-Kč / 1.000,- Kč

Přípravný sborový zpěv 120,- Kč / 600,- Kč

Sborový zpěv 120,- Kč / 600,- Kč
měsíčně / pololetně

Přípravné studium 240,- Kč / 1.200,- Kč

I a II. stupeň studia 320,- Kč / 1.600,- Kč

měsíčně / pololetně

Přípravné studium 200,- Kč / 1.000,- Kč

Základní studium I. a II. stupně 240,- Kč / 1.200,- Kč
měsíčně / pololetně

Hra na nástroj I. + II. st. /individuální výuka/ 320,- Kč / 1.600,- Kč

Hra na nástroj /skupinové vyučování/ 240,- Kč / 1.200,- Kč

Přípravná hudební výuka /bez výuky hry na nástroj/ 200,- Kč / 1.000,- Kč
Součástí výuky jsou povinné přiřazené předměty dle učebních plánů v jednotlivých ročnících ve školním vzdělávacím programu.

Úplata za vzdělávání se platí pololetně jako dosud, úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období, tj. 15. září a 15. únor. Zákonný zástupce žáka se může s ředitelstvím školy dohodnout na jiném termínu úhrady, případně se domluvit na částečných splátkách.

V případě, že nebude úplata za vzdělání uhrazena ve stanoveném termínu, žák přestává být žákem školy. O ukončení vzdělávání bude zákonný zástupce žáka vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

V Hulíně 1. 6. 2022 Mgr. Kamila Poláková

ředitelka školy