Školné pro školní rok 2022/2023

měsíčně / pololetně

Hra na nástroj, sólový zpěv /individuální výuka/ 320,- Kč /1.600,- Kč

Hra na 2 hlavní nástroje 570,- Kč / 2.850,-Kč

Hra na nástroj /skupinové vyučování/ 260,-Kč / 1.300,- Kč

Přípravná hudební výuka /bez výuky hry na nástroj/ 180,-Kč / 900,- Kč

Přípravný sborový zpěv 100,- Kč / 500,- Kč

Sborový zpěv 100,- Kč / 500,- Kč
měsíčně / pololetně

Přípravné studium 240,- Kč / 1.200,- Kč

I a II. stupeň studia 290,- Kč / 1.450,- Kč

měsíčně / pololetně

Přípravný literárně dramatický obor a 1. roč. I. stupně 180,- Kč / 900,- Kč

LDO od 2. roč. I. stupně a II. stupeň 210,- Kč / 1.050,- Kč
měsíčně / pololetně

Hra na nástroj I. + II. st. /individuální výuka/ 280,- Kč / 1.400,- Kč

Hra na nástroj /skupinové vyučování/ 240,- Kč / 1.200,- Kč

Přípravná hudební výuka /bez výuky hry na nástroj/ 170,- Kč / 850,- Kč
Součástí výuky jsou povinné přiřazené předměty dle učebních plánů v jednotlivých ročnících ve školním vzdělávacím programu.

Úplata za vzdělávání se platí pololetně jako dosud, úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období, tj. 15. září a 15. únor. Zákonný zástupce žáka se může s ředitelstvím školy dohodnout na jiném termínu úhrady, případně se domluvit na částečných splátkách.

V případě, že nebude úplata za vzdělání uhrazena ve stanoveném termínu, žák přestává být žákem školy. O ukončení vzdělávání bude zákonný zástupce žáka vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

V Hulíně 1. 6. 2022 Mgr. Kamila Poláková

ředitelka školy