Úřední deska


Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:
1. Název: Základní umělecká škola Hulín
2. Adresa: nám. Míru 123, 768 24 Hulín
3. Důvod a způsob založení:
Zřizovatel Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín [ www.kr-zlinsky.cz ] na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 3118/2001 ŠK ze dne 28. listopadu 2001 vydává zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Hulín se sídlem nám. Míru 123, 768 24 Hulín, IČO 63 45 86 41.
Hlavním účelem zřízení je poskytování výchovy a vzdělávání.
Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.
4. Organizační struktura:
Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Základní umělecké školy Hulín
5. Kontakty:

5.1 Kontaktní poštovní adresa:
nám. Míru 123, 768 24 Hulín

5.2 Telefonní čísla, e-mail:
Ředitelka: 573350605, reditelka@zushulin.cz
Zástupce ředitele: 570 572 012, vorisek@zushulin.cz
Účetní: 570 572 013, ucetni@zushulin.cz

5.3 Adresa internetové stránky: www.zushulin.cz

5.4 ID datové schránky: 3ifx6df
6. Případné platby lze poukázat: Česká spořitelna č. ú. 1482179369/0800
7. IČ: 63458641
8. IZO: 110 004 850
9. DIČ: škola není plátce DPH
10. Dokumenty:

10.1 Seznam hlavních dokumentů:
- Školní vzdělávací program
- Školní řád
- Organizační řád
- Výroční zpráva o činnosti školy
10.2 Žádosti o informace
U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
a) ústně prostřednictvím ředitelky školy, nebo zástupce ředitele školy
b)písemně na adresu Základní umělecká škola Hulín, nám. Míru 123, 768 24 Hulín a dalších
11. Příjem žádostí a dalších podání:
Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelky školy písemně nebo ústně po předchozí domluvě.
12. Opravné prostředky
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy, které vychází ze správního řízení, je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 22, 760 01 Zlín.
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podán.
13. Formuláře
Formuláře pro administrativní záležitosti jsou na webových stránkách školy.
- Přihláška k přijetí ke studiu
14. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:
http:/portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
15. Předpisy
15.1. Nejdůležitější používané předpisy
www.msmt.cz
www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx
16. Úhrady za poskytování informací
16.1 Sazebník úhrad za poskytování informací je dán vnitřní směrnicí.
16.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
17. Licenční smlouvy
17.1 Vzory licenčních smluv – bez smluv
17.2 Výhradní licence – bez smluv
18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/ 1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2016 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Podle §18 tohoto zákona:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí žádné
b) počet podaných odvolání žádné
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení žádné
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí licence žádné
e) počet stížností podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné
f) další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona žádné

Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Podle §18 tohoto zákona:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí žádné
b) počet podaných odvolání žádné
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení žádné
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí licence žádné
e) počet stížností podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné
f) další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona žádné